LadyLine delar ut 500 träningsstipendier åt ungdomar – anmälan öppen!  Läs mer och ansök här

LadyLines medlemskapsvillkor

8.1.2024

Dessa avtalsvillkor gäller för LadyLines serviceavtal på alla våra verksamhetsställen inklusive Ab LL International Oy:s egna verksamhetsställen samt verksamhetsställen som dess licensinnehavare driver.

Dessa avtalsvillkor utgör tillsammans med kundbeställningen som kunden gör i LadyLines webbutik ett serviceavtal som ska ingås med innehavaren av det i beställningen preciserade Verksamhetsstället. Det som i dessa avtalsvillkor fastställs om LadyLine gäller till tillämpade delar Verksamhetsstället.

1. MEDLEMSKAP

LadyLines serviceavtal ingås alltid i LadyLines webbutik. För tydlighetens skull kan vi konstatera att även avtal som ingås på LadyLines Verksamhetsställe görs via webbutikstjänsten trots att det inte är fråga om ett distansavtal. Kunden godkänner och förbinder sig att följa de villkor som fastställs i detta avtal genom att göra en kundbeställning i LadyLines webbutik. LadyLine lagrar personnumrets slutdel i sitt datasystem när kunden visar upp sitt officiella identitetsbevis för att hämta ut kundkoden. Kunder hos LadyLine är alla kvinnor som fyllt 15 år och har godkänt detta serviceavtal i webbutiken, betalat startavgiften och serviceavgiften samt har e-postadress, finskt personnummer och ett finskt kontonummer.

En person under 18 år tränar under vårdnadshavares ansvar efter att denna godkänt LadyLines avtal. Medlemskap kan tecknas och kundkod överlåtas endast med godkännande av vårdnadshavaren då denna ingår betalningsförbindelse.

2. KUNDIDENTIFIKATION, BEHANDLING AV UPPGIFTER OCH ÄNDRINGAR I KONTAKTINFORMATIONEN

Kunden får en personlig kundkod som bevis på medlemskap. Kundkoden är en förutsättning för att kunna använda tjänsterna.

Kundkoden ska alltid visas upp när kunden besöker LadyLine. Dessutom ska koden på separat begäran visas för personalen på LadyLine. Om kundkoden förkommer ska detta omdedelbart anmälas till personalen. Kunden ska genast informera om ändringar av namn, telefonnummer, adress e.d. LadyLine lagrar uppgifterna om kunden i sina egna datasystem och behandlar uppgifterna enligt EU:s dataskyddsförordning och annan lagstiftning som berör datasekretess (Dataskyddslagen/2018). Närmare information om behandlingen av dina personuppgifter får du här. Om LadyLine-kundkoden förkommer ska kunden lösa in en ny kod mot en avgift enligt prislistan. Skadade koder byts ut avgiftsfritt. Kundkoden får inte överlåtas till en annan person. Användningen av kundkoden förutsätter att kunden kan identifieras antingen med hjälp av ett fotografi som lagras i LadyLines register eller att ett bildförsett ID-kort visas upp vid varje besök. För kundkoden kan en avgift tas ut enligt prislistan.

Kunden godkänner att Verksamhetsstället och innehavarna av LadyLines övriga verksamhetsställen kan registrera, lagra och/eller behandla personuppgifter som berör kunden (till exempel kontaktinformation och betalningsuppgifter) samt de tjänster som kunden använder i enlighet med dataskyddslagen (Dataskyddslagen 2018). Syftet med att samla in uppgifterna är att administrera och sköta kundrelationen på bästa möjliga sätt samt att informera kunden om aktuella tjänster. Kunden godkänner att information om tjänster och erbjudanden sänds till den postadress och/eller e-postadress som hen uppgett. Kunden har rätt att när som helst förbjuda att information sänds. Kundens uppgifter överlåts inte till utomstående utan skriftligt medgivande, undantag är uppgifter som enligt lag får överlåtas. Rätten att behandla information är i kraft 3 månader efter att medlemsavtalet har upphört.

3. STARTAVGIFT

När serviceavtalet ingås ska en startavgift betalas enligt prislistan. Startavgiften betalas antingen i webbutiken eller på Verksamhetsstället beroende på vilket betalningsalternativ kunden har valt i webbutiken. Startavgiften återbetalas inte om serviceavtalet eventuellt avslutas.

4. SERVICEAVGIFT

Förutom startavgiften ska kunden betala en månatlig serviceavgift enligt avtalet, och som debiteras på det sätt som fastställs i avtalet. Betald serviceavgift är en förutsättning för att kunden ska ha rätt att använda LadyLines Verksamhetsställe och kunna utnyttja tjänsterna. LadyLine har rätt att neka kunden tillträde till tjänster, om hen försummat att betala serviceavgiften.

5. TJÄNSTER SOM ERBJUDS

Kunden har rätt att utnyttja LadyLines tjänster under serviceavtalets giltighetstid enligt villkoren i detta avtal. Kunden har rätt till gymtjänster och/eller gruppträningstjänster enligt kundbeställningen.

Gymtjänster omfattar användning av Verksamhetsställets alla träningsmaskiner samt virtuella träningstjänster. Gruppträningstjänster omfattar obegränsad användning av alla ledda pass enligt gruppträningstidtabellen samt virtuella gruppträningstimmar.

Kunden känner till och godkänner att LadyLine ensidigt kan ändra sitt produkt- och tjänsteutbud eller Verksamhetsställets öppettider enligt efterfrågan och resurser. Därtill känner kunden till och godkänner att LadyLine inte alltid kan garantera deltagarplats till träningstimmar eller andra tjänster och att tillträdet även i övrigt kan vara begränsat. Kunden är medveten om att LadyLine delvis fungerar utan närvarande personal.

Kundens rätt till tjänster avser endast LadyLines Verksamhetsställe som preciseras i serviceavtalet. LadyLine och kunden kan särskilt komma överens om kundens besöksrätt och rätt att använda tjänster hos andra LadyLine-center.

Om kunden tar med sig utomstående personer till LadyLines lokaler utan tillstånd med hjälp av sin egen kundidentifikation, förbinder kunden sig att betala en ersättning på 250 euro.

6. AVTALSTYPER OCH MEDLEMSKAPETS LÄNGD

När ett serviceavtal ingås ska kunden välja längd för avtalet samt avtalstyp, till exempel tillsvidare gällande heldagsmedlemskap eller 6 månaders tidsbegränsat morgonmedlemskap. Medlemskapets längd räknas från följande dag efter att serviceavtalet ingåtts. Med månad avses en period som sträcker sig över månadsskiftet till den dag som är en siffra lägre, t.ex. 7 februari−6 mars.

Medlemskapets längd

  • Tillsvidare gällande serviceavtal är i kraft tillsvidare och fortsätter automatiskt en obestämd tid ända tills avtalet skriftligt sägs upp i enlighet med villkoren i detta avtal. Medlemskap som köps som kampanjprodukt fortsätter till normalt pris i minst 1 månad.
  • Serviceavtal på viss tid gäller ett antal månader som kunden valt i webbutiken, varpå serviceavtalet gäller tillsvidare med ovan nämnda villkor, om inte avtalet sägs upp minst 30 dagar innan tiden går ut. Ifall kunden kompenseras (till exempel genom ett kampanjerbjudande eller uppehåll) eller får en serviceavgift motsvarande en hel månad/månader som gåva, förlängs det tidsbundna serviceavtalet med motsvarande månad/månader. Rabatter som endast delvis sänker månadsavgiften ökar inte avtalsperiodens längd, utan månaden med rabatterad serviceavgift räknas som en del av serviceavtalets giltighetstid.

Olika medlemskap

  • Dagmedlemskap berättigar till bruk av Verksamhetsställets tjänster dagtid under särskilt angivna klockslag t.ex. klockan 10:00–15:00. Den dagliga träningsrätten är minst fem (5) timmar utom lördag och söndag samt vardagshelg och övriga avvikande öppettider.
  • Morgonmedlemskap berättigar till bruk av Verksamhetsställets tjänster under särskilt angivna klockslag morgon/förmiddag från och med öppningstiden (dock tidigast klockan 00:00) t.ex. klockan 07:00 – 12:00. Den dagliga träningsrätten är minst fem (5) timmar utom lördag och söndag samt vardagshelg och övriga avvikande öppettider.
  • Heldagsmedlemskap berättigar till bruk av Verksamhetsställets tjänster under alla öppettider. Heldagsmedlemskap ger kunden rätt att använda LadyLine motionscenters tjänster inom ramen för verksamhetsställets öppettider. Verksamhetsstället kan även erbjuda heldagsmedlemskap med särskilt fastställda tilläggstjänster.
  • LadyLine Smile berättigar varje veckodag till bruk av Verksamhetsställets tjänster dagtid under särskilt angivna klockslag t.ex. klockan 05:00–15:00.
  • LadyLine Lifestyle berättigar till bruk av Verksamhetsställets tjänster under alla öppettider.

De olika medlemskapstyperna som erbjuds varierar beroende på verksamhetspunkter. Smile och Lifestyle tillgängliga endast från vissa verksamhetspunkter.

7. UPPEHÅLL

En medlem som är förhindrad att träna under en period längre än fyra sammanhängande veckor kan få förlängd tid motsvarande träningsuppehållet genom att pausa sitt medlemskap. Begäran om uppehåll ska framföras skriftligen och kan beviljas för högst 7 dagar retroaktivt; dvs. för tiden innan begäran kom in. LadyLine ansvarar inte för en längre period som kunden eventuellt inte utnyttjat via paus av medlemskapet. LadyLine ska godkänna begäran i enlighet med dessa villkor. Uppehållets minimilängd är 1 månad. För uppehållet faktureras en avgift enligt prislistan.

Man kan begära uppehåll om serviceavtalet inte kan utnyttjas på grund av sjukdom, graviditet eller en betydande och oförutsedd förändring i livssituationen. Bestämmelser om betydande och oförutsedda förändringar i livssituationen anges i punkt 9. LadyLine har rätt att kräva bevis på orsaken till uppehållet. För tydlighetens skull konstateras att semester/semesterperiod inte är godtagbart skäl för ett uppehåll eller avbrott i betalningarna. Serviceavtalets avgifter avbryts under uppehållet. I samband med uppehållet ska kunden ange ett preliminärt datum för när betalningarna inleds på nytt och meddela detta senast 7 dagar före aktuellt datum. I annat fall fortsätter uppfyllandet av serviceavtalet och kunden ska uppfylla villkoren för uppehållet på nytt. Ett uppehåll i avtalet förkortar inte kundens avtalsperiod utan denna förlängs med motsvarande antal dagar. Uppehåll och uppsägningstid kan inte löpa parallellt.

8. ÖVERFÖRING

En privatpersons medlemskap kan mot en överföringsavgift enligt prislistan överföras till en annan part, antingen tillsvidare eller varaktigt. Mottagaren ska uppfylla villkoren för medlemskap och skaffa en personlig kundkod. Om kunden är ett företag kan medlemskapet överföras endast till en annan anställd på företaget. Minimitiden för överföringen är 1 månad. Överföring är inte möjlig om kunden har obetalda avgifter. Begäran om överföring av avtalet ska ske skriftligen och förutsätter godkännande av Verksamhetsstället. I samtliga fall är den överlåtande kunden solidariskt ansvarig för betalningen av serviceavtalets avgifter till Verksamhetsstället och kommer överens med mottagaren om betalningen av överföringen. Vid tillsvidare gällande överföringar beviljas mottagaren av överföringen inte rätt att besöka andra LadyLine-center.

Verksamhetsstället har rätt att överföra serviceavtalet till innehavaren av LadyLines verksamhetsställe på samma ort utan kundens samtycke ifall Verksamhetsstället avslutar sin verksamhet eller inte längre kan erbjuda tjänster. På kundens begäran kan avtalet enligt fri prövning av Verksamhetsstället och LadyLine-kedjan överföras till innehavaren av ett annat verksamhetsställe.

9. UPPSÄGNING AV AVTALET

Om olika avtalstypers längd stadgas i punkt 6.

Uppsägning görs per e-post till verksamhetsställets kundtjänst eller med en uppsägningsblankett som finns tillgänglig i reception. Den ifyllda blanketten ska lämnas in personligen, per brev eller skannad via e-post till kundtjänsten på LadyLine-centret. Kundkoden ska återlämnas till verksamhetsställets reception antingen med rekommenderat brev eller personligen senast den dag serviceavtalet upphör, i annat fall har LadyLine rätt att annullera kundkoden och ta ut en avgift enligt prislistan samt behålla panten för kundkoden.

På serviceavtalet tillämpas 30 dagars uppsägningstid, men om ytterligare en serviceavgift infaller under denna tid, enligt serviceavtalets betalningsplan, fortsätter avtalet åtminstone till slutet av den aktuella betalningsperioden. Om kunden vid uppsägningen av avtalet har kvar förskottsbetalningar som erlagts med motionssedlar eller motsvarande betalningsmedel som beviljats av ett företag återbetalas eller gottgörs dessa inte på något sätt.

Kunden har rätt att avsluta kundrelationen mitt i en tidsbunden avtalsperiod på grund av överraskande och betydande förändring av livssituationen, genom att iaktta 30 dagars uppsägningstid. Som överraskande och betydande förändring av livssituationen räknas t.ex. långvarig sjukdom, graviditet, bestående invalidisering, arbetslöshet, frivillig värnplikt eller bestående flytt till en ort där LadyLine-center saknas. Ändringen ska bevisas på begäran av LadyLine med ett giltigt intyg (t.ex. läkarintyg eller officiell flyttanmälan).

10. ÅNGERRÄTT

Kunden har enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 14 § rätt att ångra ett avtal som ingåtts i LadyLines webbutik och på annan plats än Verksamhetsstället genom att meddela detta på en ångerblankett eller på annat entydigt sätt till Verksamhetsstället senast 14 dagar efter kundbeställningen. Om kunden börjar använda tjänsterna (det vill säga ett första gym- eller gruppträningsbesök) i enlighet med starttidpunkten som anges i serviceavtalet anses det vara kundens uttryckliga begäran att börja använda tjänsterna under ångertiden. I ett läge där tjänster har börjat användas/erbjudas innan ångertiden har gått ut, ska kunden ersätta Verksamhetsstället för startavgift samt serviceavgift för den månad tjänsterna använts.

11. SERVICEAVTALETS AVGIFTER OCH DIREKTBETALNING ELLER VILLKOR FÖR INGÅENDE AV E-FAKTURAAVTAL

Kunden ska ingå avtal om direktbetalning eller e-faktura och ansvarar själv för att betalningsavtal eller direktbetalningsavtal tecknas i nätbanken eller på det egna bankkontoret. Kunden debiteras en gång i månaden en månatlig serviceavgift enligt serviceavtalet. Startavgiften och den första månadens träningsavgift kan betalas i LadyLines webbutik antingen via kundens nätbank varvid avgiften debiteras kundens konto genast, eller via e-faktura, då en e-faktura eller direktdebitering för den första avgiften sänds till kundens konto. Startavgiften och den första månadens avgift kan även betalas till Verksamhetsställets reception när serviceavtalet ingås. Kundens rätt till tjänster börjar tidigast när avgifterna har betalats. Ifall direktbetalning eller e-faktura inte kan debiteras eller en serviceavtalsenlig avgift inte i övrigt har betalats före förfallodagen, får kunden en påminnelsefaktura till vilken expeditionsavgift och faktureringstillägg samt lagenliga indrivningskostnader kan påföras.

12. PRISÄNDRINGAR

Det som i detta avtal har fastslagits om prislistan gäller LadyLines prislista sådan den är i förhandenvarande situation enligt denna giltiga villkorspunkt.

LadyLine kan till följd av ökade kostnader e.d. ändra priset för ett tillsvidare gällande serviceavtal och ett flexibelt serviceavtal genom att informera om detta minst 60 dagar på förhand på LadyLines anslagstavla och meddelande till kunden via e-post eller brev. LadyLine är skyldigt att informera kunden om ändringar i mervärdesskatten eller eventuella andra prisändringar på grund av myndighetsåtgärder minst 1 månad innan ändringarna träder i kraft. Eventuella ändringar i mervärdesskatten i fråga om tillsvidare gällande avtal börjar gälla från och med betalningsperioden som följer på ändringsdagen.

13. KONTOFÖRSÄLJNING

LadyLine kan erbjuda kunden möjlighet att köpa tjänster på konto. För kontoförsäljning fastställs en särskild kreditgräns som kunden förbinder sig att följa. Kunden debiteras för kontoköpen varje månad. Upprepade försenade betalningar leder till en förlust av användningsrätten till kontot. LadyLine har rätt att kontrollera kundens kredituppgifter innan kontoförsäljningen börjar och under den tid försäljningen pågår.

14. ANSVAR FÖR AVGIFTERNA

Om den avtalade avgiften för användningen av tjänsterna inte betalas på det sätt som förutsätts i betalningsvillkoren har LadyLine rätt att avbryta kundens tjänster tills avgiften betalas. LadyLine har rätt att för försenade betalningar uppbära lagstadgad påminnelseavgift enligt prislistan samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

15. ÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN OCH AVTALSVILLKOREN

LadyLine förbehåller sig rätten att hålla centret stängt samt ändra öppettider och göra justeringar avseende semestertider, helger osv. LadyLine meddelar om förändringarna med två veckors varsel på Verksamhetsställets anslagstavla och via e-post till de kunder som uppgett sin e-postadress till centrets förfogande. I tvingande fall har LadyLine rätt att hålla centret stängt även med kortare varseltid utan att kunden har rätt till kompensation för detta. LadyLine förbehåller sig även rätten att i rimlig omfattning ändra eller begränsa antalet maskiner och tjänster som används.

LadyLine reserverar sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor genom att följa 30 dagars anmälningstid och nämnda anmälningsförfarande, förutsatt att ändringarna inte leder till att avtalets centrala innehåll förändras. Om ändringen är väsentlig har kunden rätt att säga upp serviceavtalet enligt punkt 9 i detta avtal oberoende av avtalets längd.

16. REGLER

Kunden ska följa Verksamhetsställets förhållningsregler och anvisningar. Anvisningarna finns på Verksamhetsställets anslagstavla. Om kunden bryter mot Verksamhetsställets regler kan detta leda till ett tillfälligt avbrott eller permanent uppsägning av kundrelationen och erbjudandet av tjänster. I ovan nämnda fall är Verksamhetsstället inte skyldigt att återbetala avgifter som kunden redan betalat. Avbrott i kundrelationen förlänger inte avtalets längd. Kunden är införstådd med att Verksamhetsstället inte särskilt försäkrar kunden under träningstiden – kunden ska själv se till att det personliga försäkringsskyddet är tillräckligt.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

På detta avtal tillämpas finsk lag. Eventuella tvister som beror på detta serviceavtal och som inte kan biläggas genom ömsesidiga förhandlingar avgörs i tingsrätten på kundens hemort.

För tydlighetens skull kan konstateras att kunden dessutom har rätt att i tvistemål som gäller konsumtionsnyttighet avgiftsfritt föra ärendet till konsumenttvistenämnden för behandling. Nämnden är ett opartiskt och oavhängigt organ för tvistlösning utanför domstol. Nämndens lösningar är dock inte bindande för näringsidkaren, i detta fall Verksamhetsstället. Besvär till nämnden är avgiftsfritt för kunden.

Välkommen som kund hos LadyLine.