LadyLinen sopimusehdot

8.1.2024

Oheiset sopimusehdot ovat voimassa LadyLine palvelusopimuksissa kaikissa toimipisteissämme mukaan lukien Ab LL International Oy:n omat toimipisteet sekä sen lisenssinhaltijoiden ylläpitämät toimipisteet.

Nämä sopimusehdot yhdessä asiakkaan LadyLine verkkokaupassa tekemän asiakkuustilauksen kanssa muodostavat asiakkuustilauksessa yksilöidyn toimipisteen ylläpitäjän (”Toimipiste”) kanssa tehtävän palvelusopimuksen. Mitä näissä sopimusehdoissa todetaan LadyLinestä koskee soveltuvin osin Toimipistettä.

1. ASIAKKUUS

LadyLine palvelusopimus tehdään aina LadyLine verkkokaupassa. Selvyyden vuoksi todetaan, että myös LadyLine toimipisteessä tehtävä sopimus tehdään verkkokauppapalvelun kautta ilman, että sopimuksessa olisi kyse etäsopimuksesta. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja tekemällä asiakkuustilauksen LadyLine verkkokaupassa. LadyLine tallentaa tietojärjestelmäänsä asiakkaan henkilötunnuksen loppuosan asiakkaan esittäessä virallisen henkilötodistuksensa asiakastunnistetta noutaessaan. LadyLinen asiakkaita ovat kaikki tämän palvelusopimuksen verkkokaupassa hyväksyneet, aloitusmaksun sekä palvelumaksun maksaneet 15 vuotta täyttäneet naiset joilla on käytössään sähköpostiosoite, suomalainen henkilötunnus sekä suomalainen tilinumero.

Alle 18 vuotias henkilö kuntoilee LadyLinen sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja asiakkuus voidaan solmia ja hänelle luovuttaa asiakastunniste ainoastaan huoltajan hyväksynnällä ja huoltajan antamaa maksuja koskevaa sitoumusta vastaan.

2. ASIAKASTUNNISTE, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Asiakkaan käyttöön luovutetaan henkilökohtainen asiakastunniste asiakkuuden todentamista varten. Asiakastunniste on edellytys palvelujen käyttöön.

Asiakastunniste on esitettävä aina LadyLinella vierailtaessa. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä LadyLinen henkilökunnalle. Asiakastunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava nimen, puhelinnumeron, osoitteen tms. muutoksesta. LadyLine tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti (Tietosuojalaki/2018). Tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä saat tästä. LadyLine –asiakastunnisteen kadotessa on asiakkaan lunastettava uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta. Asiakastunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakastunnisteen käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista joko LadyLinen rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä jokaisen käynnin yhteydessä. Asiakastunnisteesta voidaan periä maksu hinnaston mukaisesti.

Asiakas hyväksyy sen, että Toimipiste ja muut LadyLine toimipisteiden ylläpitäjät voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä asiakasta koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä asiakkaan käyttämiä palveluita tietosuojalain (Tietosuojalaki 2018) mukaisesti. Tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa asiakasta kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Asiakas hyväksyy, että hänen ilmoittamaansa posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää tietoa palveluista ja tarjouksista. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kieltää lähettäminen. Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset. Oikeus tietojen käsittelyyn on voimassa 3 kuukautta jäsensopimuksen päättymisen jälkeen.

3. ALOITUSMAKSU

Palvelusopimuksen teon yhteydessä on suoritettava hinnaston mukainen aloitusmaksu. Aloitusmaksu maksetaan joko verkkokaupassa tai Toimipisteessä riippuen siitä, minkä maksuvaihtoehdon asiakas on verkkokaupassa valinnut. Aloitusmaksua ei palauteta palvelusopimuksen mahdollisen päättämisen yhteydessä.

4. PALVELUMAKSU

Aloitusmaksun lisäksi asiakkaan on maksettava palvelusopimuksessa mainittu kuukausittainen palvelumaksu, joka veloitetaan palvelusopimuksessa sovitulla tavalla. Palvelumaksun maksaminen on edellytys asiakkaan LadyLine Toimipisteen käyttöoikeudelle ja palvelujen hyödyntämiselle ja LadyLinellä on oikeus evätä asiakkaan pääsy palveluihin, mikäli palvelumaksun maksaminen on laiminlyöty.

5. TARJOTTAVAT PALVELUT

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää LadyLinen palveluja palvelusopimuksen voimassaoloaikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kuntosalipalveluihin ja/tai ryhmäliikuntapalveluihin siten kuin asiakkuustilauksessa on yksilöity.

Kuntosalipalvelut sisältävät Toimipisteen kaikkien kuntoilulaitteiden käytön sekä virtuaaliliikuntapalvelujen käytön. Ryhmäliikuntapalvelut sisältävät Toimipisteen kaikkien ryhmäliikunta-aikataulussa esitettyjen ohjattujen sekä virtuaalisten ryhmäliikuntatuntien rajattoman käytön.

Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että LadyLine voi yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai Toimipisteen aukioloaikoja kysynnän ja resurssien mukaan. Lisäksi asiakas tiedostaa ja hyväksyy, ettei LadyLine voi aina taata osallistumispaikkaa liikuntatunnille tai muuhun palveluun ja pääsy voi olla muutoin rajoitettu. Asiakas on tietoinen, että LadyLine toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa.

Asiakkaan oikeus palveluihin koskee ainoastaan palvelusopimuksessa yksilöityä LadyLine Toimipistettä. LadyLine ja asiakas voivat erikseen sopia asiakkaan vierailuoikeudesta ja oikeudesta käyttää kolmansien LadyLine toimipisteiden palveluja.

Mikäli asiakas tuo luvatta omalla asiakastunnisteella LadyLinen tiloihin luvatta ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 250 euron korvauksen.

6. SOPIMUSTYYPIT JA ASIAKKUUDEN KESTO

Asiakkaan solmiessa palvelusopimuksen asiakas valitsee palvelusopimuksen keston sekä noudatettavan palvelusopimustyypin esimerkiksi toistaiseksi voimassa oleva kokopäiväasiakkuus tai 6 kuukauden määräaikainen aamuasiakkuus. Asiakkuuden kesto lasketaan palvelusopimuksen solmimista seuraavasta päivästä ja kuukaudella tarkoitetaan jaksoa seuraavan kuukauden yhtä numeroa pienempään päivään esim. 7. helmikuuta - 6. maaliskuuta.

Asiakkuuden kesto

  • Toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu automaattisesti määräämättömän ajan niin kauan kunnes sopimus kirjallisesti irtisanotaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kampanjatuotteella ostettu asiakkuus jatkuu normaalihintaisena vähintään 1 kk:n ajan.
  • Määräaikainen palvelusopimus on voimassa asiakkaan verkkokaupassa valitseman kuukausimäärän ajan, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana palvelusopimuksena yllä todetuin ehdoin, ellei sopimusta ole irtisanottu vähintään 30 päivää ennen määräajan päättymistä. Mikäli asiakkaalle hyvitetään (esimerkiksi kampanjatarjouksen tai tauotuksen johdosta) tai asiakas saa lahjaksi kokonaista kuukautta/kuukausia vastaavan palvelumaksun, pidentyy määräaikaisen palvelusopimuksen kesto vastaavasti kuukaudella/kuukausilla. Kuukausittaista palvelumaksua vain osittain vähentävät alennukset eivät lisää sopimuskauden kestoa, vaan alennettua palvelumaksua koskeva kuukausi luetaan osaksi palvelusopimuksen määräaikaa.

Erilaiset asiakkuudet

  • Päiväasiakkuus oikeuttaa palveluiden käyttöön Toimipisteen erikseen määrittäminä päiväsaikaan olevina kellonaikoina esim. kello 10:00–15:00. Päivittäisen kuntoiluoikeuden kesto on vähintään viisi (5) tuntia pois lukien lauantai- ja sunnuntaipäivät sekä arkipyhät ja muut Toimipisteen poikkeusaukiolot.
  • Aamuasiakkuus oikeuttaa palveluiden käyttöön Toimipisteen erikseen määrittäminä aamulla/aamupäivällä olevina kellonaikoina Toimipisteen päivittäisestä aukeamisajankohdasta lähtien (kuitenkin aikaisintaan kello 00:00) esim. kello 07:00–12:00. Päivittäisen kuntoiluoikeuden kesto on vähintään viisi (5) tuntia pois lukien lauantai- ja sunnuntaipäivät sekä arkipyhät ja muut Toimipisteen poikkeusaukiolot.
  • Kokopäiväasiakkuus oikeuttaa palveluiden käyttöön kaikkina Toimipisteen aukioloaikoina. Kokopäiväasiakkuus oikeuttaa asiakasta käyttämään LadyLine liikuntakeskuksen palveluita toimipisteen aukioloaikojen puitteissa. Toimipiste voi halutessaan tarjota kokopäiväasiakkuuteen sisältyväksi erikseen määritettyjä lisäpalveluita.
  • LadyLine Smile oikeuttaa palveluiden käyttöön Toimipisteen erikseen määrittäminä päiväsaikaan olevina kellonaikoina esim. kello 05:00–15:00 kaikkina viikonpäivinä.
  • LadyLine Lifestyle oikeuttaa palveluiden käyttöön kaikkina Toimipisteen aukioloaikoina.

Tarjottavat asiakkuustyypit vaihtelevat keskuksittain. Smile ja Lifestyle saatavilla vain tietyistä toimipisteista.

7. TAUOTUS

Asiakas, jonka kuntoilu estyy yhdenkestoisesti yli neljän viikon ajaksi asiakkuuden kestäessä, voi saada ko. estettä vastaavan pidennyksen maksamaansa kuntoiluaikaan nk. tauottamisen avulla. Tauottamista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisena ja tauottaminen voidaan myöntää korkeintaan 7 päivän ajalta takautuvasti pyynnön esittämistä edeltävältä ajalta. LadyLine ei ole vastuussa tätä pidemmältä ajalta asiakkaan mahdollisesti hyödyntämättä jättämästä tauotuksesta. LadyLinen tulee hyväksyä näiden ehtojen mukainen tauotuspyyntö. Tauotus kestää vähintään yhden kuukauden. Tauotuksesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Tauottamista voi pyytää palvelusopimuksen hyödyntämisen estävän sairastumisen, raskauden tai elämäntilanteen merkittävän ja ennakoimattoman muuttumisen johdosta. Merkittävästä ja ennakoimattomasta muutoksesta asiakkaan elämäntilanteessa säädetään kohdassa 9. LadyLinella on oikeus vaatia todistetta tauotuksen perusteesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakkaan loma/lomakausi ei ole hyväksyttävä syy tauottamiselle tai maksujen keskeyttämiselle. Palvelusopimuksen maksut keskeytyvät tauotuksen ajaksi. Tauottamisen yhteydessä asiakkaan on esitettävä alustava päivämäärä maksujen uudelleen aloittamiselle ja asiakkaan tulee ilmoittaa viimeistään 7 päivää ennen alustavaa uudelleenaloituspäivämäärää ajankohdan siirtämisestä tai muussa tapauksessa palvelusopimuksen täyttäminen jatkuu ja asiakkaan tulee täyttää tauottamisen edellytykset uudelleen. Sopimuksen tauottaminen ei lyhennä asiakkaan sopimuskautta vaan sopimuskauden kesto pidentyy tauotusta vastaavasti. Tauotus ja irtisanomisaika eivät voi kulua päällekkäin.

8. SIIRTÄMINEN

Yksityishenkilön asiakkuus voidaan siirtää hinnaston mukaista siirtomaksua vastaan toiselle osapuolelle joko toistaiseksi tai pysyvästi. Siirronsaajan tulee täyttää asiakkuuden edellytykset ja hankkia henkilökohtainen asiakastunniste. Yritysasiakkuus voidaan siirtää vain kyseisen yrityksen toiselle työntekijälle. Siirron minimiaika on kuukausi. Siirtoa ei voida toteuttaa, mikäli asiakkaalla on avoimia maksuvelvoitteita. Sopimuksen siirtoa on pyydettävä kirjallisesti ja siirtäminen edellyttää Toimipisteen hyväksyntää. Kaikissa tapauksissa luovuttava asiakas on siirrosta huolimatta yhteisvastuullisesti vastuussa siirrettävän palvelusopimuksen voimassaoloaikaa koskevista maksuista Toimipisteelle ja sopii keskenään siirronsaajan kanssa siirron maksuista. Toistaiseksi voimassa olevissa siirroissa siirron saajalle ei myönnetä vierailuoikeutta toisiin LadyLine-keskuksiin.

Toimipisteellä on oikeus siirtää palvelusopimus edelleen samalla paikkakunnalla sijaitsevan LadyLine toimipisteen ylläpitäjälle ilman asiakkaan suostumusta Toimipisteen toiminnan päättyessä tai Toimipisteen tullessa muutoin kykenemättömäksi tarjoamaan palvelua. Asiakkaan pyynnöstä sopimus voidaan Toimipisteen ja LadyLine –ketjun vapaan harkinnan mukaisesti siirtää toisen toimipisteen ylläpitäjälle.

9. ASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN

Eri sopimustyyppien kestosta on säädetty kohdassa 6.

Irtisanomisen voi tehdä sähköpostilla keskuksen asiakaspalveluun tai irtisanomislomakkeella. Lomake on saatavissa toimipisteen vastaanotosta. Täytetty lomake tulee toimittaa henkilökohtaisesti, kirjeitse tai skannattuna sähköpostitse LadyLine-toimipisteen asiakaspalveluun. Asiakastunniste on palautettava toimipisteen vastaanottoon joko kirjatulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti viimeistään palvelusopimuksen päättymispäivänä tai muussa tapauksessa LadyLinellä on oikeus mitätöidä asiakastunniste ja periä sitä koskeva hinnaston mukainen maksu asiakkaalta sekä pitää asiakastunnistetta koskeva pantti.

Palvelusopimukseen sovelletaan 30 päivän irtisanomisaikaa, kuitenkin mikäli kyseiselle ajanjaksolle palvelusopimuksen mukaisen maksuaikataulun perusteella osuu vielä yksi palvelumaksu, jatkuu sopimus vähintään kyseisen maksukauden loppuun. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla.

Asiakkaalla on oikeus päättää asiakkuus kesken määräaikaisen sopimuskauden 30 päivän irtisanomisaikaa noudattaen asiakkaan yllättävän ja merkittävän elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Yllättävänä ja merkittävänä elämäntilanteen muutoksena pidetään esim. pitkäaikaista sairastumista, raskautta, pysyvää vammautumista, työttömyyttä, vapaaehtoista asevelvollisuutta tai pysyvää muuttoa paikkakunnalle, jolla ei toimi LadyLine toimipistettä. Muutos on LadyLinen pyynnöstä todistettava asianmukaisella todistuksella (esim. lääkärintodistus tai virallinen muuttoilmoitus).

10. PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa LadyLinen verkkokaupassa ja muualla kuin Toimipisteessä tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla Toimipisteelle viimeistään 14 päivän kuluttua asiakkuustilauksen tekemisestä. Asiakkaan palveluiden aloittaminen (eli ensimmäinen kuntosali- tai ryhmäliikuntakäynti) yhdessä palvelusopimuksen alkamisajankohdan määrittämisen kanssa katsotaan asiakkaan nimenomaiseksi pyynnöksi aloittaa palveluiden käyttö peruuttamisaikana. Tällaisessa tilanteessa, mikäli palveluiden käyttäminen/tarjoaminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, on asiakkaan peruuttamistapauksessa korvattava Toimipisteelle aloitusmaksu sekä suoritettuja palveluja koskevan kuukauden palvelumaksu.

11. PALVELUSOPIMUKSEN MAKSUT JA SUORAMAKSU TAI E-LASKUSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT

Asiakas tekee palvelumaksusta suoramaksu- tai e-laskusopimuksen ja vastaa itse maksusopimuksen tai suoramaksusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan tai omassa pankkikonttorissaan. Palvelusopimuksen mukainen kuukausittainen palvelumaksu veloitetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. Aloitusmaksu ja ensimmäisen kuukauden kuntoilumaksu maksetaan LadyLine verkkokaupassa joko asiakkaan verkkopankilla, jolloin maksu veloitetaan asiakkaan tililtä välittömästi, tai e-laskuna, jolloin ensimmäisestä maksusta lähetetään asiakkaan tilille e-lasku tai suoramaksuveloitus. Aloitusmaksu ja ensimmäisen kuukauden maksu voidaan maksaa myös Toimipisteen vastaanottoon palvelusopimuksen teon yhteydessä. Asiakkaan oikeus palveluihin alkaa aikaisintaan vasta maksujen tultua suoritetuiksi. Mikäli suoramaksua tai e-laskua ei voida veloittaa tai palvelusopimuksen mukaista maksua ei ole muutoin suoritettu sen erääntymiseen mennessä, asiakkaalle lähetetään muistutuslasku johon voidaan lisätä toimistokulut ja laskutuslisä sekä lain mukaiset perintäkulut.

12. HINNANMUUTOKSET

Mitä tässä sopimuksessa on todettu hinnastosta koskee LadyLinen hinnastoa sellaisena kuin se on kulloisenakin hetkenä tämän ehtokohdan mukaisesti voimassa.

LadyLine voi muuttaa kustannusten nousun tms. syyn takia toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen ja joustavan palvelusopimuksen hintaa ilmoittamalla siitä vähintään 60 päivää etukäteen LadyLinen ilmoitustaululla sekä asiakkaalle sähköpostitse tai kirjeitse toimitettavalla ilmoituksella. LadyLine on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin veron muuttumispäivää seuraavasta maksukaudesta lukien.

13. TILIMYYNTI

LadyLine voi vapaassa harkinnassaan tarjota asiakkaalle mahdollisuutta ostaa palveluita tiliin. Tilimyynnille määritellään erillinen luottoraja, jota asiakas sitoutuu noudattamaan. Tilille merkityt ostot veloitetaan asiakkaalta kuukausittain. Toistuvat maksuviivästymiset aiheuttavat tilin käyttöoikeuden menettämisen. LadyLinella on oikeus halutessaan tarkistaa asiakkaan luottotiedot ennen tilimyynnin aloittamista ja sen aikana.

14. VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu maksuehtojen mukaisesti, LadyLinellä on oikeus keskeyttää asiakkaan palvelut, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu. LadyLinella on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja lain mukaista muistutusmaksua sekä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

15. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

LadyLine pidättää itsellään oikeuden pitää keskus suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. LadyLine ilmoittaa muutoksista kahden viikon varoitusajalla Toimipisteen ilmoitustaululla ja sähköpostilla niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Pakottavissa tapauksissa LadyLinellä on oikeus pitää keskus suljettuna em. lyhemmälläkin varoitusajalla ilman, että asiakkaalla on oikeutta korvaukseen tämän johdosta. LadyLine pidättää itsellään myös oikeuden kohtuudella muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää.

LadyLine varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja 30 päivän ilmoitusaikaa noudattaen em. ilmoitusmenettelyä käyttäen, edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen. Muutoksen ollessa olennainen on asiakkaalla oikeus irtisanoa palvelusopimus tämän sopimuksen kohdan 9 mukaisesti riippumatta sopimuksen kestosta.

16. SÄÄNNÖT

Asiakkaan on noudatettava Toimipisteen käyttäytymissääntöjä ja ohjeita. Ohjeet löytyvät Toimipisteen ilmoitustaululta. Mikäli asiakas rikkoo Toimipisteen sääntöjä, voidaan hänen asiakkuutensa ja palveluiden tarjoaminen joko jäädyttää väliaikaisesti tai irtisanoa pysyvästi. Edellä mainituissa tapauksissa Toimipiste ei ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja maksuja asiakkaalle. Asiakkuuden jäädyttäminen ei pidennä sopimuksen kestoa. Asiakas on tietoinen, ettei Toimipiste ole erikseen vakuuttanut Asiakasta harjoittelun aikana, vaan asiakkaan tulee huolehtia riittävästä henkilökohtaisesta vakuutusturvasta.

17. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä palvelusopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakunnan ratkaisut eivät ole kuitenkaan elinkeinonharjoittajaa eli tässä Toimipistettä sitovia. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Tervetuloa LadyLinen asiakkaaksi.